Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
riviernieuw.png

Over de planvorming van het Hoofdstationsgebied van Groningen

Vooraf aan Gemeenteraadsvergadering, d.d. 20 juli 2011

Een reactie uit de Rivierenbuurt

------------------------------------------------------------o-o-o-o-o-o-o-----------------------------------------------------------

Inleiding

De Rivierenbuurt ligt ten Zuiden van het Hoofdstation en ten Noorden van de Zuidelijke Ringweg Groningen en heeft ca. 3.000 inwoners.

Voor de Zuidelijke Ringweg Groningen is er een zgn. Bestuurlijke Voorkeurs Alternatief dat op dit moment wordt uitgewerkt. Ook het gebied rond het Hoofdstation heeft nu een plan onder die titel Bestuurlijke Voorkeurs Alternatief.

Dus u kunt begrijpen dat in onze buurt de schrik om het lijf is geslagen.

 

We hebben veel gesprekken gevoerd, onderling, met het Dagblad van het Noorden, met mensen van deze raad en er is een buurtvergadering aan gewijd.

In een op dat moment geruststellend gesprek met wethouder Frank de Vries bleek dat die overeenkomst in terminologie ongelukkig was. Hij devalueerde de inzet van het plan om tot een ‘opiniërende discussie’ te komen. Ook de Rijksadviseur voor de Infrastructuur, Ton Venhoeven, zal door De Vries om zijn mening worden gevraagd.

Daarnaast kwam hij onze zorgen voor de buurt tegemoet door een plan te willen maken om het perspectief van de wijk zelf duidelijk te krijgen.

Wij willen hier als betrokken wijkbewoners een bijdrage leveren aan de opinievorming.

 

(Dit staat naast de stukken die we de raadscommissie al hebben toegestuurd over onze ervaringen in de klankbordgroep Stationsgebied: ‘Rearranging deckchairs on the Titanic’ en ‘Boulevard of broken dreams’, opnieuw bijgevoegd))

 

1.

Het plangebied laat zaken buiten beschouwing die voor de planvorming relevant zijn.

a. De doorbaak ten Zuiden van het spoor, waar het nieuwe busstation is geprojecteerd, naar de Hereweg. Dit wordt in het plan verondersteld. Het slopen van huizen is niet iets wat later nog bekeken kan worden. ‘Het heeft onze aandacht’ is een eufemisme voor een politiek van voldongen feiten.

b. De noodzakelijke verhoging van het verouderde Herewegviaduct heeft een aantal gevolgen voor het gebied en voor het plan. Kan de kruising Hereweg - Rabenhauptstraat blijven bestaan. Kunnen er nog auto’s en bussen over het steilere nieuwe Herewegviaduct?

Beide zaken (a. en b.) zijn zo essentieel dat dit niet ‘in de toekomst’ nader bezien mag worden maar dat ze nu reeds bij de planvorming betrokken moeten worden.

 

2.

De inzet van het plan zo ingrijpend voor de verkeers- en vervoersproblematiek dat het ontbreken van een integraal plan zich fnuikt.

Heeft de aanpassing en verbetering van het station invloed op de keuze voor vervoersmiddelen en op de verkeersintensiteit op de Zuidelijke Ringweg Groningen? Wat is de invloed van het nieuwe Europa-station op de vervoersintensiteit van het Hoofdstation? Is het mogelijk daar de bussen naar het UMCG te laten vertrekken ter verlichting van de verkeersdruk op het Hoofdstation? Enzovoorts.

 

3.

Wat ons als klankbordgroepsleden heeft verbaasd is dat er geen analyse of studie is geweest van de mogelijkheden ter plekke. Er wordt ‘zomaar’ voorgesteld het viaduct langs het Hoornse Diep te slopen en die strook tot aan de Zuidelijke Ringweg om te vormen tot een Emma-boulevard, terwijl de potentie van dat viaduct niet is bestudeerd. In onze opinie ligt juist hier een mogelijkheid voor een compacter knooppunt (waarmee de overstaptijden voor het o.v. korter worden) en voor een oplossing die belangrijke elementen van de Groningse stedelijke structuur en de Rivierenbuurt zelf meer ontziet. We wijzen m.n. op de continuïteit van de bebouwing van de lange stedelijke lijn die de Parkweg is en die zich doorzet in de Rabenhauptstraat en in de Concourslaan in het Stadspark.

 

4.

De voorgestelde Emma-boulevard is voor ons een teken van een denken dat gevangen zit in een opvatting dat de stad een vlak is waarop gebouwen e.d. staan: het maaiveld-denken. Alle vier de plannen hebben hier last van zodat van een bestudering van ‘extreme uitgangspunten’ geen sprake is. Het is in die zin meer van hetzelfde.

Als we ons dan een voorstelling van zo’n boulevard maken dan ligt een vergelijking met de Europaweg voor de hand. Is dit een boulevard? Zelfs in het onlangs gerealiseerde plan Kop van Oost bij de Europabrug is er geen ‘plint’ te zien die de overgang van hoogbouw en maaiveld vorm geeft.

 

Voor onze buurt waarderen we juist het viaduct langs het Hoornse Diep omdat deze ‘stadsweg op hoogte’ het doorgaande verkeer uit de buurt houdt. De verbinding van de Rivierenbuurt met de Grunobuurt (scholen, winkels) en het Stadspark blijven dan beter in stand.

Bij een relatie van de buurt met het groen en het water van het Hoornse Diep, die zou verbeteren als het viaduct gesloopt zou worden, kunnen we ons helemaal niets voorstellen. Temeer omdat bij een sloop al het verkeer - met veel meer bussen - zich op maaiveld voltrekt. Hoe hoog wordt daar de intensiteit? Wellicht zo’n hoge intensiteit dat nu al een plan voor een rotonde ter plekke van de kruising van de Parkweg noodzakelijk is. Denk maar eens aan de files bij de kruising van de Europaweg en de Griffeweg.

 

5.

Daarmee komen we op de vraag of de plannen voor het Hoofdstation passend zijn, adequaat. Immers, als een ‘plan’ ter discussie ligt, is het mogelijk dat de uitwerking van een aanvankelijk idee getoetst wordt op haar consequenties.

De idee van een verblijfsruimte aan de noordkant van het station leidt ertoe dat de verkeersdrukte die daar nu heerst, volledig een woonwijk met 3.000 bewoners wordt ingeschoven. Moet daarvoor een blok van de Parkweg worden gesloopt?

Bovengenoemde consequenties van het idee van een Emma-boulevard pleiten ervoor om een 3-D-denken in de stedebouwkunde in te voeren als een maaiveld-denken te kort schiet. Dit denken levert hier een compacter plan op, geheel in de lijn van een intense stad.

En zou er dan niet ruimte overblijven voor een mooier park voor (nieuwe) buurtbewoners en voor de passanten die het knooppunt aandoen?

 

Groningen, 14 juli 2011

Geert Hovingh woont aan de Parkweg,

bestuurslid van de buurtvereniging De Rivierenbuurt,

lid klankbordgroep Hoofdstationsgebied.

 

Bovenstaande is een bewerking van mijn verhaal voor de Gemeenteraadscommissie ‘Ruimte en wonen’ (d.d. 8 juni 2011) over de planvorming voor het Hoofdstationsgebied. M.n. punten 3, 4 en 5 zijn een toevoeging, want drie minuten is wel heel kort

Nieuwsarchief